سنت صدور قطعنامه مشترک در اول ماه مه را، پاس بداریم

21brokzحسن رحمان پناه:  طبقه کارگر درهر پنج قاره دنیا و به وسعت جهان خود را برای برگزاری روز اول ماه مه روز جهانی رزم مشترک کارگران و بشریت محروم و ستمدید علیه نظام ظالمانه و استبدادی سرمایەداری آماده میکند. از هم اکنون فعالین کارگری و نهاد و تشکل های کارگری در کشورهای اروپایی و در جاهای دیگر که امکان فعالیت علنی احزاب و سازمانهای سیاسی و تشکل های کارگری وجود دارد، در صدد سازماندهی رژه های عظیم خیابانی روز کارگر هستند.احزاب سوسیال دمکرات و رفرمیستها که اکنون و در عمل و سیاست، بخشی از سرمایه جهانی محسوب می شوند در فکر سوء استفاده از روز کارگر با اتکا به لایەهای اجیرشده و رهبران اتحادیەهای کارگری رفرمیست در تبدیل این روز به روز تبلیغات حزبی برای کسب رآی در پارلمانها و دیگر نهادهای سرمایەداری و ضد کارگر هستند. فعالین چپ و کمونیست،نهادهای مستقل کارگری و پیشروان این طبقه نیز درصدد برگزاری مراسمهای کارگری با طرح خواست و مطالبات مستقل کارگری در این روز میباشند.
در کشورهای استبدادزدەی همچون ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه و بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی ، فعالین و پیشگامان جنبش کارگری درصدد یافتن راه و چارە  برای برگزاری مراسم های کارگری بدون همسوشدن با صف نهادهای زرد و ضدکارگری، تشکلات وابسته به دولت و کارفرمایان، که در ماهیت ضد موجودیت طبقه کارگر ، نهادها ،تشکل ها و مطالبات طبقاتی آن سازماندهی شدەاند، می باشند.
تدوین قطعنامه، تدقیق و مکتوب کردن خواست و مطالبات طبقه کارگر در این روز و در قطعنامه مشترک و واحد از سوی نهادها و فعالین مستقل جنبش کارگری و فرموله کردن خواست و مطالبات طبقه کارگر، چه در سطح جهانی و چه در جنبش کارگری ایران تاریخ و قدمت دیرپا دارد. در شرایط نسبتآ آزاد و دمکراتیک که به همت مبارزات کارگران و مردم آزادیخواه  بر بورژوازی و دولت های حامی آن تحمیل شده، صدور قطعنامه و بیان مطالبات کارگران امر معمول و شدنی است. اما تجربه جنبش کارگری در ایران و بویژه در دوران استبداد نظامی_امنیتی جمهوری اسلامی نیز اثبات کرده است که کارگران و فعالین پیشرو و اگاه آن میتوانند و قادرند در دل استبداد نیز روز اول ماه مه را به صورت علنی برگزارو قطعنامه و بویژه قطعنامه مشترک صادر نمایند.
قطعنامەهای کارگران سنندج در اول ماه مە سالهای ١٣٦٦،١٣٦٧ و ١٣٦٨ نمونەهای برجسته و به یاد ماندنی از این اقدام و حرکت کارگری هستند که خواست و مطالبات کارگران ایران و کردستان را در فضای به شدت نظامی و میلیتاریزه شده دوران جنگ ارتجاعی ایران و عراق را بیان و فرموله نمودند. در سالهای بعد از آن هم ، کارگران در اول ماه مه ها به تدوین قطعنامه و طرح مکتوب خواستهای خود در روز جهانی کارگر اقدام نمودەاند.
تهیه قطعنامه مشترک از سوی نهادها و تشکل های خودساخته و مستقل کارگری از اهمیت و جایگاه ویژەای در این روز برخوردار است . در اینجا و به منظور یادآوری این اقدام مشترک نهادها و تشکل های مستقل کارگری و ممکن بودن همکاری این نهادها در این روز، علارغم هر میزان از اختلاف و تفاوت سیاسی، فکری، سبک کاری و … قطعنامه مشترک ١٠ نهاد و تشکل مستقل کارگری در اول ماه مه سال ١٣٨٨که نمونه برجستەای از فعالیت و اقدام مشترک در فرموله کردن مطالبات کارگری در روز جهانی کارگر است را مجددآ بازپخش می نمایم . بی شک فعالین کارگری و رهبران این جنبش و نهادهای کارگری، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فلاکات بار حاکم بر جامعه امروز ایران، از جمله دستمزدهای بیش از سە برابر کمتر از خط فقر، بیکاری گسترده و اخراخ سازیهای روزانه ، وجود جمع زیادی از  فعالین جسور و فداکار جنبش کارگری در سیاه چالهای رژیم استبداد مذهبی حاکم بر ایران و خواست فوری و بدون قید و شرط آزادی آنان و دیگر زندانیان سیاسی و  خواستها و مطالبات امروز طبقه کارگر ، قادرند و میتوانند در تفاهم و تبادل نظر با هم به تدوین قطعنامه مشترک همت گماشتە و آنرا به اطلاع حاکمیت و جامعه برسانند . پیگیری و سازماندهی اقدامات اگاهانه و تودەای کارگران ضامن اجرایی چنین قطعنامەای خواهد بود.
به امید اینکه در چند روز باقی مانده به اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر، شاهد برگزاری مراسم های با شکوه، علنی و مشترک همه نهادها و فعالین کارگری با طرح خواست ، مطالبات و قطعنامه یکسان باشیم.
بە سوی اول ماه مه با شکوه و علنی
٢٤\اوریل\ ٢٠١٤

قطعنامه كارگران ايران به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر

كميته برگزاری مراسم روز جهانی كارگر١٣٨٨

اول ماه مه روز همبستگي بين المللي طبقه كارگر و روز جوش و خروش كارگران در سراسر جهان براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري و بيان خواسته هاي آنان جهت برپايي دنيايي عاري از ستم و استثمار است .
امسال ما كارگران مراسم اول ماه مه را در شرايطي برگزار مي كنيم كه نظام سرمايه داري در گرداب يك بحران عظيم اقتصادي ويران كننده تري فرورفته است و در حال دست و پا زدن براي نجات خويش از آن به سر مي برد .
بحران عظيم اقتصادي موجود و عجز دولت هاي سرمايه داري در مهار آن و سر ريز كردن بار اين بحران بر دوش كارگران جهان ، بيش از پيش گنديدگي اين نظام را پس از فروپاشي بلوك شرق و ادعاي پايان تاريخ به نمايش گذاشت و ضرورت برپايي دنيايي فارغ از مناسبات ضد انساني نظام سرمايه داري را به مثابه يگانه راه خلاصي بشريت از مصائب موجود در برابر كارگران وبشريت متمدن قرار داد .
اين بحران و تبعات ويرانگر آن بر زندگي و معيشت كارگران در سراسر جهان تا آنجا كه به ايران مربوط مي شود و بر خلاف بهانه تراشي هاي كارفرمايان و تبليغات قلم به دستان سرمايه ، هنوز سايه شوم خود را بر زندگي و معيشت روزمره كارگران در ايران نگسترانيده است و از نظر ما بيشترين مصائب و مشقاتي كه امروزه ما كارگران با آنها دست به گريبانيم بيش از هر چيز حاصل سيطره اقتصادي ، اجتماعي و عملكرد سرمايه داري حاكم بر ايران است .
دستمزدهاي به شدت زير خط فقر ، اخراج و بيكار سازي گسترده كارگران ، عدم پرداخت به موقع دستمزد ميليون ها كارگر، تحميل قرار دادهاي موقت و سفيد امضاء و حاكم كردن شركت هاي پيمانكاري بر سرنوشت كارگران و بازداشت و زنداني كردن آنان تا سركوب تشكل ها و اعتراضات كارگري و اجراي احكام قرون وسطايي شلاق عليه كارگران و رايج كردن فرم قراردادهاي برده وار جديد، مصائب و بي حقوقي هايي نيستند كه با وقوع بحران در اقتصاد جهاني وارد ايران شده باشند .اين وضعيت سال هاست كه ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنه آن افزوده مي شود .
ما كارگران در مقابل اين وضعيت بغايت ضد انساني و گسترش عمق و دامنه آن سكوت نخواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد بيش از اين حق حيات و هستي ما را به تباهي بكشانند . ما توليد كنندگان اصلي ثروت و نعمت در جامعه هستيم و حق مسلم خود مي دانيم تا با بالاترين استاندارد هاي حيات بشر امروز در آسايش و رفاه زندگي كنيم .
داشتن يك زندگي انساني حق مسلم ماست و ما براي تحقق آن تمامي موانع پيش روي خود را با برپايي تشكل هاي مستقل از دولت و كارفرما و با اتكا به قدرت همبستگي مان از سر راه خويش بر خواهيم داشت .
در اين راستا ما كارگران امروز يك پارچه و متحد ، مطالبات زير را به عنوان حداقل خواسته هاي خود فرياد مي زنيم و خواهان تحقق فوري اين مطالبات هستيم
١- تامين امنيت شغلي براي همه كارگران و لغو قراردادهاي موقت و سفيد امضاء و برچيده شدن فرم هاي جديد قراردادكار
٢-ماحداقل دستمزد تصويب شده ازسوي شوراي عالي كار را تحميل مرگ تدريجي برميليون ها خانواده كارگري مي دانيم ومصرانه خواهان افزايش فوري حداقل دستمزدها براساس اعلام نظرخود كارگران ازطريق نمايندگان واقعي و تشكل هاي مستقل كارگري هستيم .
٣-برپايي تشكل هاي مستقل كارگري ، اعتصاب ، اعتراض ، تجمع و آزادي بيان حق مسلم ماست و اين خواسته ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كارگران به رسميت شناخته شوند .
٤-دستمزدهاي معوقه كارگران بايد فورا» و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستي به مثابه يك جرم قابل تعقيب قضائي تلقي گردد و خسارت ناشي از آن به كارگران پرداخت گردد.
٥-اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد و تمامي كساني كه بيكار شده اند و يا به سن اشتغال رسيده و آماده به كار هستند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري متناسب با يك زندگي انساني برخوردار شوند .
٦- ما خواهان برابري حقوق زنان و مردان در تمامي شئونات زندگي اجتماعي و اقتصادي و محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان هستيم.
٧- ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي هستيم و هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان را قويا» محكوم مي كنيم .
٨-ما ضمن اعلام حمايت قاطعانه از مطالبات معلمان به عنوان كارگران فكري ، پرستاران و ساير اقشار زحمتكش جامعه ، خود را متحد آنها مي دانيم و خواهان تحقق فوري مطالبات آنان و لغو حكم اعدام فرزاد كمانگر هستيم .
٩- از آنجا كه كارگران فصلي و ساختمان به طور كامل از هرگونه قوانين تامين اجتماعي محروم هستند ، ما از اعتراضات اين بخش از طبقه كارگر براي رسيدن به حقوق انساني آنها دفاع مي كنيم .
١٠-سيستم سرمايه داري عامل كار كودكان است و تمامي كودكان بايد جداي از موقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين ، نوع جنسيت و وابستگي هاي ملي و ن‍‍ژادي و مذهبي از امكانات آموزشي ، رفاهي و بهداشتي يكساني برخوردار شوند.
١١-ما خواهان آزادي كليه كارگران زنداني از جمله منصور اسالو و ابراهيم مددي و لغو كليه احكام صادره و توقف پيگرد هاي قضايي و امنيتي عليه فعالين كارگري هستيم .
١٢- ما بدينوسيله پشتيباني خود را از تمامي جنبش هاي آزادي خواهانه و برابري طلب همچون جنبش دانشجويي و جنبش زنان اعلام مي داريم و دستگيري ، محاكمه و به زندان افكندن فعالين اين جنبش ها را قويا» محكوم مي كنيم .
١٣-ما بخشي از طبقه كارگر جهاني هستيم و اخراج و تحميل بي حقوقي مضاعف بر كارگران مهاجر افغاني و ساير مليت ها را به هر بهانه اي محكوم مي كنيم .
١٤-ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي بين المللي از مبارزات كارگران در ايران و حمايت قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان مي دانيم و بيش از هر زمان ديگري بر همبستگي بين المللي طبقه كارگر براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري تاكيد مي كنيم .
١٥- اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعلام گردد و در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد .
زنده باد اول ماه مه
زنده باد همبستگي بين المللي طبقه كارگر
كميته برگزاري مراسم روز جهاني كارگر
١ مه ٢٠٠٩
١١ارديبهشت١٣٨٨

_سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه
_اتحاديه آزاد كارگران ايران
_هيئت بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش و تزئينات ساختمان
_كانون مدافعان حقوق كارگر
_شوراي همكاري تشكل ها و فعالين كارگري
_كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري
_كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري
_شوراي زنان
_جمعي از فعالين كارگري

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s