میز گرد کارگری با شرکت ابراهیم آوخ، شهاب برهان و علیرضا نوائی بخش 2