پژواک اول ماه مه در جامعه ایران وسیع بود

 21brokz اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: تلاشهای تشکلها و فعالین کارگری برای برگزاری مراسم اول ماه مه از یک سو و توسل به سرکوب از سوی رژیم جمهوری اسلامی برای ممانعت از آن از سوی دیگر، انعکاس قابل توجهی در میان توده کارگران و جامعه ایران یافت. اگر چه رژیم با سرکوبگری توانست از شرکت توده های کارگر در اول ماه مه جلوگیری کند، اما پژواک اول مه در ایران وسیع و قابل توجه بوده است. طنین برخورد نیروی کارگران و رژیم جمهوری اسلامی، میان کار و سرمایه در جامعه شنیده شد. به خواندن ادامه دهید

بیانیه اتحاد بین المللی به مناسبت اول ماه مه: روز همبستگی جهانی طبقه کارگر را گرامی بداریم

may-dayاتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: اول ماه مه روزهمبستگی جهانی طبقه کارگر، روز اتحاد و مبارزه سراسری کارگران جهان علیه نظام سرمایه داری را گرامی می داریم. بیش از یک قرن است که طبقه کارگر این روز را در اشکال مختلف در سراسر جهان برگزار می کند و به سرمایه داران و دولت های شان اعلام می دارد که عزم طبقه کارگر برای مبارزه با سرمایه داری استوار است. طبقه کارگر در اول ماه مه با برگزاری راهپیمای ها، تظاهرات ها و مراسم ها و با گرامی داشت این روز، با صدای رسا اعلام می دارد که نه یک صنف، نه یک قشر، نه یک قوم، نه یک ملت و نه یک جنس، بلکه طبقه ای جهانی است، با منافع جهانی در مقابل طبقه سرمایه دار و نظام سرمایه داری. به خواندن ادامه دهید