حسن روحانی اول ماه مه و آزادی تشکل برای کارگران

a-golchini اسد گلچینی: حسن روحانی رئیس جمهور از چه کسی آزادی تشکل برای کارگران را طلب میکند در حالی که کارگران شرکت واحد و فعالین کارگری جمع شده در مقابل وزارت کار و تجمع های خیابانی دستگیر شدند و دیگر فعالین کارگری نیمه های شب از خانه هایشان به وسیله نیروهای اطلاعاتی به بازداشت گاه ها برده شدند؟ به خواندن ادامه دهید