به استقبال روزجهانی کارگر بشتابیم … اعلان «هفته کارگر» بالماسکه توخالی عوامفریبان «خانه کارگر»

217388_217257341621355_100000112718800_948466_4369702_nامیرجواهری لنگرودی: به اول ماه مه نزدیک می شویم . درحالیکه رژیم جمهوری اسلامی برای تعطیلی و قانونیت حرکت کارگران در این روزجهانی سال ها مقاومت می ورزد تا طبقه کارگر نتواند صف مستقل خود را بحرکت در آورد. همواره تعطیلی رسمی این روزیکی از مصادیق پرچالش کارگران با سرمایه داری حاکم هم درسطح کشورهای پیرامونی وخاصه درمحورکشورهای مختنق ضد کارگری بدل به جدلی جدی بوده است. به خواندن ادامه دهید

با همه توان ازجان و هستی شاهرخ زمانی کارگر زندانی پشتیبانی نماییم!

21brokzامیرجواهری لنگرودی
درآستانه اول ماه مه،روزجهانی کارگرسال۱۳۹۳
با همه توان ازجان و هستی شاهرخ زمانی کارگر زندانی پشتیبانی نماییم!

amirjavaheri@yahoo.com

پیام های رسیده شاهرخ زمانی ازپشت میله های زندان گویا و رسا هست. به همان گونه که درپیامش گفته بیشتر از سی روزه که از اعتصاب غذاش می گذرد. به خواندن ادامه دهید