خجسته اول ماه مه فرامی رسد

anjomanانجمن قلم ایران در تبعید
IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)
www.iranianpen.com

خجسته اول ماه مه فرامی رسد
بیانیه انجمن قلم ایران در تبعید به خواندن ادامه دهید