یرنامه ویژه بمناسبت اول مه با یک فعال کارگری در ایران، داود رضوی، ناصر آغاجری، آیدا صادقی، فریبرز رئیس دانا، سوسن بهار، اسد گلچینی

behruzبهروز خباز:

یرنامه ویژه بمناسبت اول مه ، 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر

زندگی و کار کارگران،کود کان کار،زنان کارگر،کارگران پروژه ای، جنبش کارگری جهانی،جنبش کارگری ایران

 یک فعال کارگری در ایران، داود رضوی، ناصر آغاجری، آیدا صادقی، فریبرز رئیس دانا، سوسن بهار، اسد گلچینی
http://radiohambastegi.se/sounds/sound3.php?name=ghofteghoha20140426.mp3&selectid=1193