گزارشی از رژه اول ماه مه در استهکلم

hezbتشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – واحد استهکلم:

روز پنج‌شنبه اول ماه مه در شهر استهکلم هم همانند بسیاری دیگراز نقاط دنیا هم‌گام و هم‌صدا با کارگران جهان رژه اول ماه مه برگزار شد. هزاران نفر از کارگران و مردم آزادیخواه، احزاب و سازمان‌های چپ از کشورهای مختلف در آن شرکت داشتند و صف طبقاتی خود را در مقابل بورژوازی به نمایش گذاشتند. به خواندن ادامه دهید

گزارشی از برپایی رژه اول مه 2014 در روتردام – هلند

hezb   تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – هلند:   روز پنج‌شنبه اول ماه مه هم‌گام و هم‌صدا با کارگران جهان شهر روتردام نیز شاهد رژه باشکوه اول ماه مه بود. این تظاهرات که به فراخوان کمیته برگزاری اول مه روتردام از جمله تشکیلات هلندِ حزب کمونیست ایران برگزار گردید، صدها نفر از کارگران و مردم آزادیخواه، احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست از کشورهای مختلف در آن شرکت داشتند و صف طبقاتی خود را در مقابل سرمایه داری به نمایش گذاشتند.

به خواندن ادامه دهید

گزارشی از برپایی رژه اول مه 2014 در روتردام – هلند

21brokzتشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – هلند
روز پنج‌شنبه اول ماه مه هم‌گام و هم‌صدا با کارگران جهان شهر روتردام نیز شاهد رژه باشکوه اول ماه مه بود. این تظاهرات که به فراخوان کمیته برگزاری اول مه روتردام از جمله تشکیلات هلندِ حزب کمونیست ایران برگزار گردید، صدها نفر از کارگران و مردم آزادیخواه، احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست از کشورهای مختلف در آن شرکت داشتند و صف طبقاتی خود را در مقابل سرمایه داری به نمایش گذاشتند. به خواندن ادامه دهید