آیا بسوی شکل گیری یک طبقه کارگر جهانی پیش می رویم؟!

188774_103تقی روزبه:  تقویتو شتاب فرایند جهانی شدن طبقه گارگر می تواند توازن نیرو را بسود کارگران و محرومین بهم بزند. معمولا وقتی از کارگران و طبقه کارگرصحبت می شود، همه به یادمطالبات معیشتی و اقتصادی و اتحادیه ها و تشکل هائی که دراین چهارچوب معنا دارند می افتند. رسانه ها و مطبوعات کلان و تأثیرگذار بورژوازی نیز عموما درهمین راستا تلاش می کنند. گوئی کارگران به عنوان یک طبفه ربطی به مطالبات و سیاست های کلان درحوزه های اقتصادی و سیاسی و زیست محیطی و انواع تبعیض های اجتماعی ندارد و سیاست متعلق به حوزه شهروندی است. به خواندن ادامه دهید