به پیشواز اول ماه مه ( یازده اردیبهشت ) روز همبستگی بین لمللی طبقه کارگر

untitledتوجه : تغییر روز برنامه هفتگی کانال چشم انداز اتحاد چپ از هر هفته یکشنبه به روز شنبه هر هفته .

کانال   تلویزیونی چشم انداز
برنامه ای از تلویزیون اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور به خواندن ادامه دهید