تلویزیون برابری: گفتگوی علی دماوندی با ایوب رحمانی

21brokzنگاهی به مطالبات کارگران ایران، اعتراضات و مبارزات کارگران علیه سیاستهای رژیم سرمایه داری اسلامی مبنای گفتگوی علی دماوندی با ایوب رحمانی به خواندن ادامه دهید