تظاهرات نیروهای ضد سرمایه داری در مونترال به مناسبت اول ماه مه پیش از آغاز توسط پلیس غیر قانونی اعلام شد و بیش از 140 نفر دستگیر گردیدند

8 تهیه و تنظیم: جابر کلیبی- پروانه قاسمی:   به روال هر سال در مونترال، امسال نیز 2 تظاهرات به مناسبت اول ماه مه برگزار شد : از یک سو تظاهرات نیروهای ضد سرمایه داری که بلافاصله و حتا پیش از آغاز توسط پلیس به بهانه اعلام نکردن مسیر حرکت، غیر قانونی اعلام شد و از دیگر سو تظاهرات سندیکاهای رسمی کارگری که با آرامش در مقابل دفتر نخست وزیر کبک جریان یافت. به خواندن ادامه دهید