گرامی باد روز انقلابی بین المللی کارگر

1may جنبش زنان تحت ستم افغانستان – فرياد:

 خواست ما است سرنگونی نظام و نابودی ستمگر

اول ماه مي، روز پر شكوه انقلابي بين المللي كارگران است. روز همبستگي زنان و مردان كارگر و تحت ستم و تمامي زحمتكشان و ستمديدگان جهان مي باشد. اين روز را گرامي ميداريم. و با گراميداشت از اين روز به هويت تاريخي مبارزاتي طبقه خود قوام بيشتري مي بخشيم. ماهيت ضد انساني و ويرانگري اين نظام ستم و استثمار را آشكارتر ميسازيم. در مقابل غول هاي تبليغاتي سرمايه داري كه ميكوشند اول ماه مي، روز انقلابي بين المللي كارگران را از ماهيت انقلابي و سرنگوني خواه آن تهي سازند با قوت مي ايستيم و اجازه نمي دهيم كه تبليغات زهرآگين شان به هويت تاريخي مبارزاتي طبقه ما صدمه اي برساند. به خواندن ادامه دهید