زنده باد اول مه , زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر – حزب حکمتيست(خط رسمى)

Arme 2رفقای کارگر
اول مه در راه است، روز جشن و همبستگی طبقاتی ما در سرتاسر جهان به عنوان یک طبقه، در جدال علیه ستم و استثمار، روز اتحاد ما برای آزادی میلیونها انسان رنجدیده از استثمار، فقر، گرسنگی و تحقیر هر روزه، روز همبستگی جهانی ما علیه حاکمیت سرمایه!
جدالی تاریحی به قدمت عمر طبقه ما، جدال میان دو دنیای متضاد، دنیای سرمایه و دنیای کار، هنوز در جریان است و سیمای اصلی جهان امروز را در سراسر کره خاکی ساخته است! دنیای استثمار، بردگی، بیحقوقی، تحقیر و بی حرمتی به شخصیت، حرمت و کرامت طبقه ما و همه ستمدیدگان و جنگ و فقر، سهم ما است و دنیای برادری، برابری، آزادی، رفاه و سعادت بشری، دنیایی فارغ از استثمار و بردگی، حق بی چون و چرا و اولیه ما! در دو سوی دنیای واقعی که به ما تحمیل شده است و دنیایی که همه ما میدانیم حق ما است، جدالی دائمی بر سر تحمیل فقر و محرومیت هرروز فزاینده به طبقه ما، و تلاش برای برخورداری از یک زندگی انسانی و آزاد برای ما و فرزندانمان، در جریان است!

به خواندن ادامه دهید