فراخوان به شرکت دررژه خیابانی اول مه،مارش طبقاتی کارگران جهان در روتردام

 hezbحزب کمونیست ایران – تشکیلات هلند: قرن‌هاست که ستیزه‌ای دائمی و پیكاری بی‌وقفه، گاه نهان و گاه آشكار، برای انسانی‌تر کردن شرایط زیست خیل عظیمی از انسان‌ها، همواره در رگ‌وپی هر جامعه‌ای در جریان است و در این بین، مبارزات کارگران و پیشروان آنها قریب دو قرن اخیر، سرآمد همه این نبردها و مبارزات بوده است و «اول ماه مه» روز همبستگی و اتحاد جهانی کارگران و زحمتکشان، هم نماد گرامی‌داشت این مبارزات، پیروزی‌ها و اتحاد طبقاتی کارگران در اقصی نقاط جهان بوده است و هم، جزئی لاینفک از دستور کار مبارزات کارگران در جای جای کره خاکی، تا به سرمایه‌داری یادآور شوند که وحدت طبقاتی کارگران جهان در پیش است و با به‌هم پیوستن این مبارزات، جهانی بدون سرمایه و عاری از فقر و زشتی‌های آن، جهانی بدون طبقات و نابرابری و جهانی به‌راستی انسانی فرا می‌رسد. به خواندن ادامه دهید