سه نفر از فعالین کارگری سنندج بعد از راهپیمایی اول مه دستگیر شدند

a65a65fd2a44984c774beffc86bb55d8 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

بر اساس خبری که به کمیته کردستان رسیده است بعد از راهپیمایی روز جهانی کارگر در شهر سنندج سه نفر از فعالین کارگری توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. اسامی دستگیر شدگان عبارتند از:
١. کورش بخشنده ٢. منصور محمدی ٣. آرام به خواندن ادامه دهید

اطلاعيه شماره ١ و ٢

etlaye حزب کمونیست کارگری ایران

-حکومت نظامی در نقاطی از تهران و اصفهان! 

-جمهوری اسلامی به تجمع اول مه کارگران شرکت واحد تهران حمله کرد

حکومت نظامی در نقاطی از تهران و اصفهان!
حمله به تجمع اول مه در مقابل وزارت کار و دستگیری فعالین کارگری در تهران! به خواندن ادامه دهید