دستیگری اعضای سندیکای شرکت واحد‎

sendika_wahed خبر 

در پی دستگیری جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از اعضای اتحادیه ی آزاد، ظهر روز 5 شنبه یازدهم اردیبهشت 1393 نیز در پایانه ی آزادی ، آقایان مددی، سعیدی، وحیدی و نعمتی از اعضای سندیکای رانندگان شرکت واحد دستگیر شدند.

به‌دست yakyati فرستاده‌شده در خبر