میزگرد کارگری؛ارزیابی از جنبش کارگری در ایران. موانع، امکانات، فرصت ها، با حضور محسن حکیمی، بهروز فراهانی و بهروز خباز

21brokzرادیو همبستگی:

میزگرد کارگری؛ارزیابی از جنبش کارگری در ایران. موانع، امکانات، فرصت ها، با حضور محسن حکیمی، بهروز فراهانی و بهروز خباز

http://radiohambastegi.se/sounds/sound3.php?name=mizgerd20140426.mp3&selectid=1192