رضا کمانگر- مصاف های پیشارو طبقه کارگر در اول مه!

8در شرایطی به استقبال اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر میرویم که نظام سرمایه داری و رژیم اسلامی حامی آن تعرضی گسترده را به سطح معیشت طبقه کارگر و اکثریت توده های مردم ایران کرده است. فضای سرکوب و اختناق، عدم امنیت شغلی به هویت جامعه تبدیل شده است. طبقه کارگر ایران در کنار عدم دریافت دستمزد مکفی با لشکر میلیونی بیکاری مواجه است. ایجاد فضای سرکوب و اختناق هم باعث عدم بی تشکلی، بی سازمانی طبقه کارگر شده است و امروز بیش از هر زمان پراکندگی به طبقه کارگر ایران تحمیل شده است. به خواندن ادامه دهید