بیانیه به مناست اول ماه مه

s-aqeliatسازمان فدائیان (اقلیت): بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناست اول ماه مه- اول ماه مه، روز همبستگی، اعتراض و مبارزه مشترک کارگران سراسر جهان
رفقای کارگر!
اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روز نمایش اتحاد و قدرت به‌هم پیوسته ما کارگران سراسر جهان در برابر سرمایه‌داران فرا رسیده است. در اول ماه مه، هم‌چون یک تن واحد، به ‌پا می‌خیزیم تا عزم و اراده استوار مشترک‌مان را در مبارزه علیه دنیای ستم و استثمار سرمایه‌داری و برقراری نظمی سوسیالیستی، دنیایی عاری از فقر، بیکاری، گرسنگی، تبعیض و نابرابری، ستم و استثمار به نمایش بگذاریم. به خواندن ادامه دهید