مضحکه» هفته کارگر» جمهوری اسلامی ،هفته ضدیت با طبقه کارگر و روز جهانی کارگر!

salam zسلام زیجی:
جمهوری اسلامی و نهادهای ضد کارگری چون خانه کارگر و شورای اسلامی، در ادامه نقشه های هدفمند و سیاستهای ضد کارگریشان شیپور»هفته کارگر» را نیز به صدا در آورده اند و به اسم «کارگر» علیه طبقه کارگر و اول مه ، روز جهانی کارگران صف آرائی کرده اند. مسئله اصلی این است با طرح کذایی «هفته کارگر» چنان گرد و غباری ایجاد کنند، که اول مه روز جهانی کارگر را از چشم کارگر در ایران گم و گور کنند. کورخوانده اند، نه قبلا و نه اکنون نمیتوانند روز جهانی کارگر را از کارگران ایران بگیرند. به خواندن ادامه دهید