پیام سندیکاهای فرانسه به زنان و مردان کارگر در ایران

sandikaچندین سال است که ما سازمان های سندیکائی فرانسوی   س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، مشترکاً از نبرد شما در دفاع از آزادی و حقوق تان حمایت می کنیم. ما بخوبی آگاهیم که شما تحت چه شرایطی، در زیر سرکوب شدید توسط دولت ایران، و در شرایط کار و زندگی بسیار سخت برای مردم ایران، مبارزه تان را به پیش می برید. 

به خواندن ادامه دهید