شب همبستگی با کارگران ایران، کنفرانس: «سندیکالیسم، وضعیت تشکلات مستقل کارگری در ایران و شرایط کار در ایران» بحث و گفتگو با فعالان کارگری ایران و فرانسه

Soirée de soutiensandika

aux travailleurs iraniens

شب همبستگی با کارگران ایران

Conférence به خواندن ادامه دهید