روز جهانی کارگر مبارک باد

7tape سندیکای کارگران هفت تپه: امروز در حالی سال جدید کارگریمان را سپری می کنیم که دشواریها ومصائب طبقه کارگر پایانی ندارد.دستمزد پایینتر از خط فقریکی از اولین مصیبتهای کهنه وهمیشگی، این طبقه بزرگ بشمار می رود.این در حالیست که در اولین سخنرانی رئیس جمهور پس از پیروزی در انتخابات،ایشان تاکید نمودند که حقوق کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم ،افزایش یابد. اما دردا که همیشه فاصله حرف تا عمل چه بسیار بوده است. زیرا بنا بر آمار دولتی که نرخ تورم در حدود35 درصد اعلام شده بود،دستمزد کارگران تنها 25درصد افزایش یافت. به خواندن ادامه دهید