روز جهانی کارگر در ایران را به روز حمایت و همبستگی با کارگران افغان در ایران تبدیل کنیم

mekanik
سه ملیون کارگر افغان در ایران بخش مهمی از طبقه کارگر ایران را تشکیل می دهند. بخشی که به شدیدترین شکلی توسط سرمایه داران ایرانی استثمار، و بدست عوامل حکومتی آن بطور روزمره و بیرحمانه ای تحقیر و مورد اذیت و آزار، ضرب و شتم، بازداشت،  به خواندن ادامه دهید