پیام اول ماه مه انجمن همبستگی بین المللی کارگران (UID-DER) به «شبکۀ همبستگی کارگری» (IWSN)

2102_uid-der-logo-175x175شبکه همبستگی کارگری :  خواهران و برادران طبقاتی گرامی ما، سرمایه در هر جا مشغول یورش و تهاجم علیه دستاوردهای طبقۀ کارگر جهانی است. دستاوردهایی که در طی سالیان طولانی از مبارزه و پیکار نائل شده اند. گرسنگی و فلاکت، نبود شغل، نابرابری، تمامی بیماری های اجتماعی اکنون به شکلی بی سابقه شایع گردیده اند. به خواندن ادامه دهید