گرامی باد روز اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران. شب همبستگی با کارگران زندانی در استکهلم

fddp4n21 روز اول ماه مه شورا به سنت هر ساله در میدان باغشاه میزی در دفاع از کارگران وجنبش کارگری برپا میکند . پس از مراسم اول ماه مه از همه آزادیخواهان دعوت میکند تا در گرد همایی بعد از مراسم شرکت کنند . هرسال به مناسبت اوضاع جنبش کارگری در ایران وتوانایی وامکانات خود این مراسم به مسئله معینی اختصاص داشته است . به خواندن ادامه دهید