میزگردی به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

kanonصدای کانون: در این برنامه میزگردی به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، با حضور چهار فعال حقوق کارگر به سمع مخاطبان میرسد.
این میزگرد با حضور آقایان: کوروش بخشنده، علیرضا ثقفی، فریبرز رئیس دانا و محمود صالحی انجام شده است.

http://www.kanoonm.com/wp-content/uploads/2014/04/May-1st-Round-Table.mp3