نظام سرمايه‌داري و امپرياليسم, به مناسبت روزجها ني كارگر1393

alirezasaghafiعليرضاثقفي

براي شناخت وضعيت كنوني نظام سرمايه‌داري و راه‌هاي مقابله با آن و يا به طور مشخص كشف و بررسي راه‌هاي دگرگوني اين نظام سودمحور مطالب تحقيقي و تحليلي عميقي لازم است. اين نوشته در حد خودش تلاش مي‌كند تا ابعاد مختلف اين بحث را در اين دوره از نظام سرمايه‌داري روشن كند. تا بتواند نيروهاي چپ و كارگري را از ترفند‌هاي جديد اين نظام براي بقاء و دوام خود آگاه گرداند. در مقاله‌ی «جنگ‌هاي هفتاد ساله» كه به مناسبت جنگ در سوريه نوشته شده بود، ترفندهاي نظام سرمايه‌داري براي فرار از بن‌بست‌هاي اين نظام را، به خصوص در هفتاد سال گذشته در منطقه خاورميانه، توضيح دادم كه خواننده را به مرور دوباره آن دعوت مي‌كنم. در اين جا لازم مي‌بينم كه قبل از ورود به بحث اصلي، اين مطلب روشن شود كه تفاوت بين امپرياليسم و سرمايه‌داري چيست؟ به خواندن ادامه دهید