تظاهرات هزاران نفر درفرانسه به مناسبت اول ماه مه علیه سیاست های ریاضت اقتصادی

mekanikدولت وبرای افزایش دستمزد،بهبودشرایط کاری وتامین اجتماعی واقعی! اخباروگزارشات کارگری -1مه:به گزارش اول ماه مه سندیکای ث.ژ.ت،210هزارنفردرپی فراخوان 3سندیکای ث.ژ.ت،سولیدر،اف.اس.یووهمراهی اف.اودر296تظاهرات درسراسرفرانسه شرکت کردندواعتراض وخشمشان را به سیاست های اقتصادی رئیس جمهوراولاند ونخست وزیر جدیدش مانوئل والس به نمایش گذاشتند. به خواندن ادامه دهید

به‌دست yakyati فرستاده‌شده در فرانسه