اول ماه مه چه کنیم؟

21brokzفعالین جنبش لغو کار مزدی:

همزنجیران کارگر!

همه از اول ماه مه می گویند. پیشینه این روز چه بوده است. کارگران شیکاگو چه کار کردند، پرچمی که افراشتند کدام موج را پدید آورد، روز خیزش آنان در کدام فرایند به روز جهانی کارگر تبدیل شد. چرا باید آن را ارج داشت؟ عظمت مراسمی که در این روز برگزار می کنیم، در چیست!! چرا بورژوازی از این مراسم وحشت دارد!! چه شعارهائی باید سر دهیم و چه سیاست هائی می توانیم اتخاذ کنیم تا در هر کشور و در سطح بین المللی بیشترین بهره را از این مراسم برگیریم یا فراوان عبارت پردازی ها وشعاربافی های دیگر که نیازی به بازگوئی آنها نیست. جار و جنجالی که سراسر لفظ است و کاریکاتور یک لشکرکشی توخالی را می ماند.   به خواندن ادامه دهید