جشن روز جهانی کارگر

21brokzسخنرانان :

محمد اشرفی  : فعال جنبش کارگری ایران

موضوع : اوضاع جهان  انفجاری تر از هر زمانی  است چرا انقلاب نمی شود ؟

غلامرضا غلامحسینی : فعال  سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی  تهران و حومه

موضوع : دست آوردهای سندیکاهای کارگری ایران با  سایر  کشورها به خواندن ادامه دهید