اول مه روز همبستگی طبقه کارگر

21brokzمبارزان کمونیست
اول مه روز جشن بین المللی طبقه کارگر را به کارگران به کمونیست ها و تمام انسانهای آزادیخواه و زحمتکش تبریک میگوئیم. هر سال با نزدیک شدن اول مه دولت های بورژوایی دست بکار می شوند تا این روز را با کمترین مشکل از سر بگذرانند. بورژوازی جهانی و محلی ضمن رقابت با هم صف مشترکی را در مقابل طبقه کارگر تحت عناوین گوناگون سازمان داده اند. این طبقه با قهر و سرکوب روزانه طبقه کارگر، با ایجاد اختلاف در میان کارگران، با بهره گیری از مذهب، ناسونالیسم، فاشیسم، زن ستیزی، دموکراسی طلبی، تحمیل مهاجرت، با بکار گیری رسانه های تبلیغی پر قدرت خود و بحران های سیاسی و اقتصادیش جان و زندگی مردم جهان را به گرو گرفته است. نظام سرمایه شبانه روز جامعه جهانی را زیر بمباران تبلیغی خود گرفته اند تا به ما بقولانند زندگی همین است و برابری و رهائی انسانها و لغو کارمزدی رویا و غیر واقعی است. به خواندن ادامه دهید