21brokzمحمد امین کمانگر: اول ماه مه طبقه کارگر باید نقش بزرگ و جهانی خود را در جهت ایجاد وحدتی بزرگ در بین مردمانی که تا کنون دور از یکدیگر زیسته اند و به یکدیگر بشکل بیگانه نگاه می کنند داشته باشد. به رقابتها، خصومتها، دسیسه های ناشی از تعصبات ملی و مذهبی که نظام سرمایه داری بردوش انسانها سوار کرده و انسانها در آن منفعتی ندارند باید پایان دهد. به خواندن ادامه دهید