روز کارگر

21brokz مسعود حسینی:
لباس­ها­یش راکاملپوشیدهبودوهمین­طورکهصبحانهمی­خوردتیترهایروزنامه­ی امروز _یازدهم اردیبهشت_رانگاهمی­انداخت… «براثرانفجاریکبمبدر … 300 نفرکشتهوزخمیشدند» کمینگرانبهنظرمی­رسید،ماشین­اشتعمیرگاهبودواز صبحِ زود همبهشدتباران می­بارید… «برخوردِ شدید پلیس با کارگران اعتصابیِ….» آرنج­اشبهلبه­یمیزبرخوردکردواستکانچاییرویپیراهن­اشریخت… «تورم 35 درصدی در راه است» به خواندن ادامه دهید