نسان نودینیان: برای تدارک اول ما مه

(ایسکرا 721)
نسان نودینیان

737d6eb01460e65d80ac6199ee357d18کارگران در ایندوره بیش از هر دوره ای در مصاف اصلی نبرد طبقاتی با دولت و کل نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. اعتصابات و اعتراضات کارگری موردی نبوده، بلکه تداوم یافته و با طرح مطالبات مشخص از جمله افزایش دستمزدها، حقوق و مزایای پرداخت نشده و در اعتراض به بیکارسازی های وسیع، انجام گرفته است. در یکسال گذشته کشمکش کارگران، معلمان و توده وسیعی از مزدبگیران افزیش چشمگیری داشته است. مساله کارگران به مساله و گفتمان دولت و مجلس و نهادهای ضد کارگر از جمله خانه کارگریها و ارگانهای شورای اسلامی تبدیل شد. جمهوری اسلامی با هزینه بالایی برای خنثی کردن و در واقع “هضم” مطالبات رادیکال جنبش کارگری از جمله در یکسال گذشته در ارتباط با اعتراض به میزان دستمزدها ارگانهای ضد کارگر را فعال نمود. به خواندن ادامه دهید