روز جهانی کارگر امسال متفاوت بود

737d6eb01460e65d80ac6199ee357d18 نسان نودینیان

روز جهانی کارگر امسال متفاوت بود. تفاوت یازده اردیبهشت امسال با سالهای قبل برجسته تر است. این برجستگی تنها در شکل میلیتانت تظاهرات روز کارگر در سنندج نبود. تفاوت امسال با سالهای قبل، از موقعیت اجتماعی ـ اعتراضی کارگران در مقابله با دولت و کارفرما رقم زده شده است. اکثریت فریب به اتفاق مردم در شهرهای ایران میدانستند که کارگران امسال با موقعیت متفاوتی به استقبال روز کارگر میروند. این تفاوتها برآمده از صدها اعتراض و تحصن و راه پیمایی توسط کارگران در چهارگوشه ایران و مراکز کار و تولید، بود. به خواندن ادامه دهید

737d6eb01460e65d80ac6199ee357d18 نسان نودینیان

  ١١اریبهشت، روز کارگر روزی آشنا است. این روز روز اکثریت کارکنان جامعه است. روز کارگر، معلم، کارگر بیکار، زنان، پرستاران، محصل و دانشجو و روز هزاران خانواده کارگری است. این روز در واقع روز جشن بین المللی کارگران در سراسر دنیا است. هم سرنوشتی طبقاتی در این روز با برپایی جشن و سرور و تبریک امری طبیعی است. در بسیاری از کشورها بشکل سنتی روز اول مه با موزیکهایی محلی در هر محله ای مردم این روز را شروع میکنند. در بسیاری از کشورها کارخانه و اداره و مغازه ها و مدارس و دانشگاه ها تعطیل هستند. به خواندن ادامه دهید

نکات گرهی بمناسبت روز کارگر

737d6eb01460e65d80ac6199ee357d18نسان نودینیان:  با انتشار این شماره کارگر کمونیست، به روز جهانی کارگر، اول مه نزدیک شده ایم. روز جهانی کارگر را به کارگران و خانواده هایشان صمیمانه تبریک میگویم. در یکسال گذشته یکی از مشغله های نشریه کارگر کمونیست انعکاس اخبار و مسائل مهم و گرهی جنبش کارگری در ایران و در سطح بین المللی، بود. به خواندن ادامه دهید

جایگاه قطعنامه کارگران در مراسمهای روز جهانی کارگر

737d6eb01460e65d80ac6199ee357d18نسان نودينيان:  قطعنامه یا کیفرخواست کارگران در جنبش کارگری سنتی پایدار و جا افتاده است. در روز جهانی کارگر تهیه قطعنامه و اعلام علنی آن به جامعه امری شناخته شده است. اعلام علنی کیفرخواست کارگری در شکل کنکرت به معنی کنکرت کردن مطالبات کارگری است. کارگران در یکسال گذشته بطور مداوم در میدان اعتراض با دولت و کارفرماها بوده اند. افزایش دستمزدها، پرداخت نکردن حقوق و مزایا از 9ماه تا سه ماه، بیکار سازی وسیع و گسترده عرصه های مداوم اعتراض کارگران در محیط های کار و پروژه های ساختمانی آن مطالبات پایه ای هستند که در قطعنامه های روز جهانی کارگر بشکل کنکرت اعلام میشود. به خواندن ادامه دهید

معرفی کتاب جنبش اول ماه مه در كردستان

737d6eb01460e65d80ac6199ee357d18نسان نودینیان:  كارگران كردستان برای داشتن درك روشن از آرایش سیاسی فی الحال موجود جامعه و پیشینه تقابل كمونیسم كارگری و جریانات بورژوائی، لازم است با تاریخ جنبش طبقاتی خود آگاه باشند· ضرورت این مساله با توجه به نیاز مبرم تر نسل جوان به این دانش تاریخی روشن تر میشود. كتاب جنبش اول ماه مه در كردستان  در شهریور ١٣٧٨(سپتامبر ١٩٩٩) در سلیمانیه (کردستان عراق) چاپ و به ایران ارسال شد· در مقدمه این کتاب نوشته ام؛ جمعبندی و گردآوری، جنبش اول مه در شهرهای كردستان، بمنظور مروری تاریخی و در دسترس قرار دادن تجارب مراسمهای اول مه، انجام گرفته است· بررسی تاریخ معاصر و اجتماعی كردستان ایران، امروز با بررسی هایی كه احزاب ناسیونالیست بنا به منافع طبقاتی و بورژوایی در این مورد ارائه داده اند ضروری است· و این كار را جنبش كمونیسم كارگری باید در مقاطع مختلف تاریخ معاصر كردستان پیش ببرد· در اختیار قرار دادن ادبیات تاریخی جنبش كارگری بویژه از زبان كارگران و فعالین كمونیست، و با شیوه مستند یا خاطره نویسی بخشی از این امر است· در این جهت كتاب حاضر سعی كرده از زبان رهبران و فعالین جنبش كارگری در كردستان، و از زاویه مبارزه طبقاتی كارگران حركات اول مه در كردستان را كه از دو دهه پیش با انقلاب ٥٧ آغاز شده است بررسی كند· كارگران كردستان برای داشتن درك روشن از آرایش سیاسی فی الحال موجود جامعه و پیشینه تقابل كمونیسم كارگری و جریانات بورژوائی، لازم است با تاریخ جنبش طبقاتی خود آگاه باشند· ضرورت این مساله با توجه به نیاز مبرم تر نسل جوان به این دانش تاریخی روشن تر میشود· در تهیه و ادیت این كتاب رفیق قدیمی و صمیمی ام فاتح شیخ الاسلامی مرا یاری كرده است كه دستش را به نشانه قدردانی میفشارم· شهریور ١٣٧٨(سپتامبر ١٩٩٩) به خواندن ادامه دهید