اطلاعیه نشریه مبارزه طبقاتی بمناسبت اول ماه مه ١٣٩٣

fddp4n21اطلاعیه نشریه مبارزه طبقاتی بمناسبت اول ماه مه ١٣٩٣
کـــــارگـــــــران ایران متحــــــــد شوید

کارگران، فعالین کارگری!
همین چندی پیش بود که خواست افزایش حداقل دستمزد به دو میلیون تومان از سوی برخی از فعالین کارگری مطرح شد و حتی تشکل هایی از فعالین کارگری هم از آن دفاع کردند، ولی با این وجود شوراهایعالی کار، بطور یک جانبه حداقل دستمزد کارگران در سال ١٣٩٣ را تعیین کرد، و دستمزد کارگران از ٤٨٧ هزار و ١٢٥ تومان در سال ١٣٩٢ به ٦٠٨ هزار و ٩٠٠ تومان در سال ١٣٩٣ افزایش یافت. حداقل دستمزد کارگران در سال ١٣٩٣ حداقل سه برابر زیر خط فقر است.

به خواندن ادامه دهید