سمفونی ١ می

1mayهه ساره ابراهیمی:

تاریخ جنبش طبقاتی از بدو تولد خود دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده است و در پروسه ی تاریخی و در گذر زمان هر یک از طبقات پایین دست برای بهبود وضع موجود دست به شورش زنده اند تا شرایط نامناسب معیشتی خود را بهبود بخشند و همین شورش های پی در پی از دوران برده داری تا به حال که سرمایه داری یا همان کاپیتالیزم است ادامه داشته و ادامه دارد . این یک روند طبیعی و کاملا دیالکتیکی است که طبیعت و انسانها به چنین وجه مشخصه ای که در مقابلشان قرار گرفته پاسخگو باشند. و اما بشر در این میان چه وجه تمایزی می توانست در میان سایر موجودات داشته باشد، آیا همان قدر که انسان ها برای رفع نیاز روزانه ی خود نیاز به خوراک داشتند و رفع حاجت می کردند حیوانات هم، چنین خصیصه ای نداشتند؟ به خواندن ادامه دهید