اول ماه مه، روز اعلام دوباره مبارزه طبقاتی کارگران

pkپریسا کلاه قوچی
چه مناسباتی در تاریخ بشر تا کنون اینگونه جهان را به نابودی کشانیده است؟

 کدامین مناسبات 50درصد ثروت جهان در دست 85 نفر است؟(1)

چه مناسباتی تا کنون، دستکم دو جنگ جهانی را آفریده است که حاصل آن نابودی نیمی از جهان و افزون بر ده میلیون نفر کشته در جنگ جهانیاول و بین 50 تا 70 میلیون نفر در جنگ جهانی دوم می باشد؟ چه مناسباتی  از آغاز پیدایشخود تا کنون، در این گوشه و آن گوشه جهان اینچنین به کودتاهای خونین، جنگ های همیشه شعله ور پرداخته، کشتارهای میلیونی آفریده و مهاجرت ها و آوارگی های میلیونی به بار آورده است؟ چه مناسباتی اینگونه جهان را با بمب های اتمی  و شیمیایی و میکروبی و هسته ای انباشتهو اینگونه مرگ آفرین بوده که هیچ طاعونی در تاریخ را نمی توان با آن مقایسه کرد؟ کدامین مناسبات و بیماری مسری و کشنده ای در طول تاریخ تا این درجه به نابودی بشریت و زمین پرداخته، اکثریت ساکنین زمین را به فقر و گرسنگی کشانیده، و انسان را از خود بیگانه ساخته است؟ چه مناسباتی مستبدترین حکومت هایی همانند حکومت اسلامی در ایران رااینگونه بر سرزمین هایی حاکم گردانیده؟ چه مناسباتی تا کنون در تاریخ اینگونه دیکتاتورها را فرمان داده و بربریت و فلاکت را به سود سرمایه های خویش به کشتار و فرمانروایی ماموریت داده است؟ به خواندن ادامه دهید