روز جهانی کارگر صدها نفر از کارگران اهواز راهپیمائی کردند!

 21brokzکارگر کمونیست310»

 طبق گزارشی که به حزب کمونیست کارگری رسیده است٬‌ صدها نفر از کارگران اهواز در روز جهانی کارگر دست به راهپیمائی زدند. طبق این گزارش کارگران ابتدا در مقابل استانداری جمع شدند و سپس بطرف خیابان نادری حرکت کردند. در این حرکت کارگران لوله سازی نفت٬ لوله سازی خوزستان و تعدادی از بازنشسته ها و همینطور تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه که تعدادشان به ۷۰۰ نفر میرسید حضور داشتند. نیروهای انتظامی جلو حرکت کارگران را سد کرده و به بهانه اینکه دولت مجوز راهپیمائی به شما نداده است جلو حرکت کارگران را گرفتند و کارگران بتدریج متفرق شدند. به خواندن ادامه دهید