تظاهرات و راهپيمايى روز جهانی کارگر

پنجشنبه اول ماه مه ۲۰۱۴، ساعت ۵:۳۰ بعدازظهر

Allan Gardens, Carlton and Sherbourne, Toronto

طبق روال سالهای اخیر در تورنتو سازمانهای «هيچكس غيرقانونى نيست»، «جنبش اول مه» و » ائتلاف علیه فقر در انتاریو» بمناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، فراخوان تظاهرات و راهپیمایی داده اند.

بدینوسیله از عموم علاقمندان دعوت ميكنیم كه در تظاهرات و راهپيمايى اول ماه مه در شهر تورنتو شركت نمايند و روز جهانی کارگر را همراه با ديگر نيروهاى کارگری، چپ و مترقى در کانادا به یک اعتراض عظیم علیه نظام استثمارگر سرمایه داری وحکومتهای آن در سراسر جهان تبدیل کنیم. به خواندن ادامه دهید