کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران: بسوی اول ماه مه با شعار آزادی کارگران زندانی

hezbیک ماه از اعتصاب غذای شاهرخ زمانی، کارگر نقاش و از رهبران و فعالین آگاه و جسور جنبش کارگری ایران می گذرد. شاهرخ زمانی که از همان روز اول دستگیری مورد اذیت و آزار و شکنجه بازجویان، شکنجه گران و زندانبانان جمهوری اسلامی قرار گرفت، زندان را به سنگر تداوم مبارزه و مقاومت کارگران علیه جمهوری اسلامی تبدیaل کرد. به همین دلیل بارها به سلول انفرادی فرستاده شد و از زندانی به زندان دیگر تبعید گردید. این فشارها نه تنها مانع تداوم اعتراضات او نشد، بلکه با اعتصاب غذاهای مکرر و طولانی مدت اش از حقوق خود و دیگر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی _ عقیدتی به دفاع برخواست؛ و از درون زندان همراه دیگر کارگران زندانی خواهان آزادی جامعه شدند. به خواندن ادامه دهید