گرامی باد 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر

21brokzکمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران-فنلاند:  امسال در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر میرویم که ادامه بحران اقتصادی سراسر جهان را همچنان تحت فشار و سیطره خود گرفته است. از یونان و اسپانیا گرفته تاکشورهای آمریکای، آسیا و آفریقائی این بحران بیشترین تاثیر را بر طبقه کارگر گذاشته است و بیحقوقی و فقر مفرطی را برای کارگران رقم زده است اما سرمایه داران همچنان بر انباشت سرمایه و سود خود به قیمت نابودی و مرگ تدریجی طبقه کارگر اصرار میورزند. نمونه واضح آن سرکوب و کشتار کارگران معترض معادن آفریقای جنوبی بود که با وحشیانه ترین حالت ممکن به وسیله پلیس سرمایه داری به خشونت و کشتار کشیده شد. نا امنی و بی حقوقی کارگران در سراسر جهان بیداد میکند و کارگران بدون واهمه از سرکوب و کشتار سرمایه داری برای احقاق حقوق خود هر روزه دست به اعتصاب و اعتراض میزنند. به خواندن ادامه دهید