بیانیه سیاسی اول ماه مه

 untitledکمیته فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت: کارگران! ما مالک آن یگانه کالای ویژه‌ای هستیم که شرط اولیه تمام شرایط تولید سرمایه‌داری است؛ هر شرط لازم دیگری برای تولید چیزی غیر از سرمایه‌ای مرده نیست که برای تجدید حیات در مناسبات اجتماعی تولید بایستی نیروی کار زنده را جذب کند. به خواندن ادامه دهید