گزارش و قطعنامه مراسم روز جهانی کارگر در شهر سلیماینه

 1mayسلیماینه: راس ساعت ۴ عصر ۲۹/۴/۲۰۱۴ مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر در شهر سلیمانیه عراق برگزار شد. این مراسم بعلت برگزاری انتخابات پارلمان عراق دو روز زودتر در شهر سلمانیه عراق برگزار شد. این مراسم از طرف انجمن کارگران مهاجر و تشکل کارگران ساختمانی شهر سلیمانیه فراخوان داده شده بود.  استادحسین و استاد رحمان و استاد مهدی از تشکل کارگران ساختمانی در گفتارههای جداگانه با تاکید برتحریم انتخابات عراق به وضع و سیاسی و اقتصادی اقلیم کردستان عراق انتقاد کردند و در نقد سیاستهای سرمایه دارانه آنها خواهان مباریه متحداانه کارگران شدند. به خواندن ادامه دهید