نظام جمهوری اسلامی و اوّل ماه مه!

940984_366483536805103_1228680645_n شباهنگ راد:  سناریوی اوّل ماه – روز جهانی کارگر – از جانب «نخبه‏گان» و حاکمان سیاسی ایران تکراری‏ست. گواه اسناد بر آن است‏که دولت‏های رنگارنگ، پیشاپیش و قبل از روز جهانی کارگر، عده‏ای را دستگیر و به بهانه‏های متفاوت مانع‏ی راهپیمائی کارگران در این روز می‏گردند. چهره‏ی حکومتِ دروغ و سرکوب، نه تنها در پس پرده پنهان نیست بلکه هر روز و هر دقیقه، عریان و عریان‏تر می‏شود. سر دواندن و وعده‏های سر خرمن به کارگران هم کسل کننده و تکراری شده است. بایدُ و بایدها، بر سر زندگی بهتر کارگران دارد از زبان جانب‏داران نظام رانده می‏شود و در عوض، اوضاع به‏مراتب وخیم‏تری عاید جامعه و کارگران می‏گردد. رژیم و دولت‏های به اصطلاح مدافع‏ی کارگر در این چند دهه و به انحای گوناگون، مانع‏ی برگزاری روز جهانی کارگر – توسط کارگران ایران – گردیده‏اند و امسال هم، به خواندن ادامه دهید

چشم انداز سازماندهی کارگری در آستانۀ اول ماه مه ۱۳۹۳

بیشماری از فعالان کارگری مجرب و با تجربه، بهای سنگینی برای اهداف خود پرداختند و هنوز هم در حال پرداختن هزینه های مبارزاتی خود هستند. تمامی مبارزات کارگری قابل ارج و تقدیرند. ما بی تردید باید همواره از تمامی فعالان کارگری که برای خواست های صنفیسیاسی خود مبارزه کرده اند، حمایت کنیم. اما دست آخر، هیچ یک از این فعالیت ها ما را گامی به جلو نبرده اند. متأسفانه فرصت های بسیاری از دست رفته است. رهبران عملی کارگران که در یک مقطع خاص با مطالبات رادیکال و ضدّ سرمایه داری پا به عرصۀ مبارزاتی می گذارند، نهایتاً به علت نبود یک نهاد سراسری و سیاسی، یا دلسرد می شوند و به کناری می روند، و یا در مقابل گرایش های بورژوایی تمکین می کنند (نمونۀ منصور اسانلو در دورۀ اخیر نشان دهندۀ این روند بوده است).

بنابراین می توان اذعان داشت که شرایط عینی تغییر نظام غیر عادلانه و ضد انسانی کنونی وجود دارد. شرایط برای سرنگونی این نظام سرمایه داری و جایگزینی آن با یک حکومت کارگری به شکل عینی موجود است. آن چه غایب است، نهادی است که این تدارک را ببیند و طبقۀ کارگر و سایر قشرهای تحت ستم را سازمان دهد. این نهاد چیزی نیست جز حزب پیشتاز کارگری.

نیاز مبرم به تدارک برای ایجاد یک حزب پیشتاز کارگری برای تدارک انقلاب آتی، همین امروز و در آستانۀ اول ماه مه 1393 بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

ایجاد تمامی نهادهای کارگری، مانند اتحادیه ها و سندیکای های کارگری، تشکل های مستقل کارگری، مجامع عمومی کارگری و اتحاد عمل های کارگری و غیره، امروز، در گروِ ساختن حزب پیشتاز انقلابی قرار گرفته است.

اتحاد عمل ها

در سال های پیش ما شاهد اتحاد عمل هایی در درون نهادهای مختلف کارگری، کمیته ها و محافل کارگری موجود، بوده ایم. اما این اتحاد عمل ها به علت نبود تشکیلاتی که تداوم و دمکراسی درونی آن ها را تضمین کند، با تفرقه و پراکندگی مواجه شده اند. برای تدارکات و سازماندهی کارگران، نهادهای کارگری باید به شکل درازمدت میان کارگران بوده و در کنار آن ها به مبارزه پرداخته باشند. برای این اقدامات درازمدت، نهادهای کارگری موجود در وهلۀ نخست باید نهاد مستقل و دمکراتیک داشته باشند. مستقل از دولت سرمایه داری، احزاب سیاسی قیم مآب غیر کارگری و همچنین مستقل از بوروکراسی کارگری. استقلال از دولت سرمایه داری و احزاب خرده بورژوای موجود برای بسیاری از فعالین کارگری، امری است شفاف و روشن. اما استقلال از «بوروکراسی کارگری» در درون این نهادها امری است مخفی و ناروشن. نهادی کارگری که «دموکراسی کارگری» در آن حاکم نباشد و تصمیمات سیاسی و عملی بر اساس توافقات غیر شفاف و زدوبند، بده بستان، باند بازی و روابط خصوصی صورت گیرد، فاقد خصلت تشکل مستقل رزمندۀ کارگری است. نبود دموکراسی کارگری میان کارگران پیشرو نقش تعیین کنندۀ آنان را برای دخالت، رهبری و بسیج کارگران برای تجمعاتی مانند مراسم اول ماه مه، مسدود می کند.

تنها راه توفیق در اتحاد عمل (به ویژه در مراسم اول ماه مه) درگیر کردن خود کارگران (به شکل توده ای) است. بدیهی است که شرکت صد ها هزار تن از کارگران در چنین روزی تمام اقدامات مخرب رژیم را می تواند خنثی کند و روحیۀ جدیدی در میان مردم عادی به وجود آورد. درگیر کردن کارگران نیز شدنی نیست، مگر این که کمیته های موجود از ماه ها پیش میان کارگران تدارک این اقدام را برنامه ریزی کرده باشند. بدیهی است که کارگران را نمی توان صاعقه وار (آن هم در جامعۀ اختناق آمیز کنونی) آمادۀ شرکت در مراسمی کرد (حتی اگر این مراسمِ خودِ کارگران، یعنی اول ماه مه، باشد). متأسفانه کمیته های موجود کارگری به جای کار پیگیر میان کارگران «از پایین» و «مخفی»، به کارهای «از بالا» و علنی روی آورده اند. این ندانم کاری ها عملاً تعداد بیشتری از فعالان را غیر فعال و دلسرد کرده است. این اقدامات در سال پیش بار دیگر ضرورت ایجاد یک حزب پیشتاز انقلابی را مورد تأیید قرار داده است. بدون وجود یک حزب پیشتاز کارگری، رهبران عملی بورورکرات موجود، فعالیت های کارگری را به کجراه می برند و مسیر تحولات نوین در جامعۀ کارگری را مسدود می کنند.

تنها چنین حزبی قادر است که نهادهای کارگری را واقعاً مرتبط و درگیر مسایل جنبش کارگری کند و رابطۀ تنگاتنگ با مسایل روزمرۀ کارگری و رهبران عملی کارگری داشته باشد. نهادهای کارگری کنونی عقب تر از خود جنبش کارگری هستند، و به جای اتحاد، افتراق را تشدید می کنند.

کمیته های مخفی کارگری

تجربۀ اول ماه مه سال های پیش بار دیگر به ما می آموزد که برای کار سیاسی در درون طبقۀ کارگر، نیاز به ساختن کمیته های مخفی کارگری است. اشتباه خواهد بود که رهبران عملی کارگران شناسایی شوند و هر لحظه بنا بر تصمیم مزدوران دولت سرمایه داری دستگیر و مورد آزار قرار گیرند. زیرا شناخته شدن و دستگیری این فعالان به تداوم مبارزات لطمه می زند. این کمیته های مخفی می توانند با افرادی که از پیش با آن ها آشنا بوده اند و مورد اعتماد هستند، کمیته های دائمی ایجاد کنند، چه هنگامی که در سطح کارخانه ها فعالیت دارند و چه زمانی که اعتراض یا مراسمی را سازمان می دهند. دولت سرمایه داری کنونی با وجود قدرت نمایی هایش، با وجود لباس شخصی ها و وزارت اطلاعتش، در قیاس با قدرت کارگران ایران، یک دولت توخالی و ضعیف است. اگر سازماندهی کارگری با برنامه و تدارکات و سازمان یافته صورت گیرد، نه تنها هزینه های کمتری پرداخت می شود که دولت در وضعیت ضعیف تری قرار خواهد گرفت. این سازماندهی نیز تنها از طریق این کمیته های عمل مخفی امکان پذیر هست.

کمیته های دفاع از خود

در مراسم اول ماه مه سال های پیش چند صد نفر «لباس شخصی» و نیروهای انتظامی دولت سرمایه داری شرکت کنندگان را متفرق و ارعاب کردند. ماهيت «لباس شخصی ها» به ویژه بعد از سرکوب های پس از انتخابات 22 خرداد 88، بر کسی پوشيده نيست. اين ها مزدورانی هستند که که از سوی هیئت حاکم استخدام شده اند تا هر گونه حرکت مستقل کارگری را در نطفه خفه کنند. در میان این لباس شخصی ها، همیشه افرادی مسلح به سلاح گرم و بی سيم حضور دارند که خود مستقیماً به «مرکز» عمليات وصل هستند و در واقع دیگر همکاران خود را هدایت می کنند؛ این ها همان چهره های نسبتاً شناخته شده ای هستند که در تمامی تظاهرات، از تجمع معلمان در مقابل مجلس و اعتصاب سندیکای شرکت واحد در سال 84 گرفته تا مراسم اول ماه مه سال 86 در ورزشگاه شیرودی و اعتراضات سال 88، به طور سیستماتیک حضور دارند و بعضاً حتی برخی از آن ها از سوی فعالین سیاسی و کارگری فعال طی این دوره شناسایی شده اند.

mekanik میلیتانت: واقعیت این است که هيچ فرد، دسته، حزب و دولتی حق جلوگيری از هیچ تجمعی به ویژه مراسم اول ماه مه را ندارد. اما این حق کارگران را مزدوران دولت سرمایه داری به کارگران اعطا نخواهند کرد. این حق، یعنی حق تجمع نیز همانند هر حق دیگری باید از آنان با سازمان دهی و قدرت کارگری گرفته شود. به خواندن ادامه دهید

اول ماه مه در شهر سقز چگونه برگزار شد؟

 imagesCA7MG6XQ محمود صالحی: بيش از يک قرن از انتخاب اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر، توسط بين الملل کارگران می ‌گذرد. در این روز، طبقه کارگر جهانی به شکل ‌های مختلف و در شرايط اجتماعی و سياسی متفاوت، ابراز وجود نموده و مطالبات طبقاتی خود را در جامعه طرح و نظام نابرابر سرمايه‌ داری را به چالش کشيده است. اگر چه اين طبقه، دوره‌ ای «جنبش هشت ساعت کار» را سازماندهی کرد و زمانی برعليه فقر و بيکاری ناشی از بحران‌ های ادواری سيستم سرمايه ‌داری به پا خاسته و در دوره ‌ای ديگر، با شعار «صلح» در مقابل جنگ امپرياليستی می ‌ايستد و «شوراها» را برای اداره امور کشور ايجاد می ‌کند؛ اما در تمام اين دوران‌ ها و اوضاع سياسی متفاوت، اول ماه مه يک روز معين تاريخی برای بيان خواسته‌ ها و نقد و افشا و به محاکمه کشیدن سرمايه‌ داری و حکومت های حامی سرمایه بوده است. کارگران ايران نيز در چندين دهه‌ گذشته، به هر شکلي که توانسته‌ اند اول ماه مه را گرامی داشته و در اين روز مطالبات طبقاتی خود را در قطعنامه‌ هایشان، طرح کرده‌ اند. از همان سال‌ های اول قرن بيستم و بازگشت کارگران مهاجر ايرانی از آسيای ميانه و روسيه، و ورود انديشه‌ های سوسیالیستی و راديکال کارگری، فکر برپايی روز جهانی کارگر را نیز با خود آوردند. به تدريج در سال ‌های متوالی و با توجه به توازن قوا، کارگران در اين روز اقدام به بيان خواسته‌ های خود می ‌کردند. چه آن هنگام که کارگران در دهه 20 خورشيدی تشکل ‌های قدرتمند خود را ايجاد کردند و چه در فردای انقلاب 57 که طبقه کارگر در آن نقش مهمی ايفا کرد، برگزاری مراسم اول ماه مه جز جدايی ناپذير حرکت اجتماعی اين طبقه بوده است. به خواندن ادامه دهید

در جواب اظهار نظرهایی درباره اول مه در شهرهای كردستان

n-asgeri ناصر اصغری:
اول ماه مه امسال (١٣٩٣) را پشت سر گذاشتیم و حتما از چگونگی برگزاری این روز ارزیابی‌های مختلفی از جانب فعالین جریانات سیاسی مختلفی خواهیم داشت. من در این یادداشت به دو اظهارنظر كه قبل از برگزاری اول ماه مه امسال درباره اول ماه مه در كردستان شده بودند جواب خواهم داد. چرا كه كردستان یك كانون داغ مبارزه كارگری بوده و كردستان و مشخصا سنندج و سقز دارای سنتهای سرخ و پرشوری در برگزاری مراسم اول ماه مه ها بوده است. به خواندن ادامه دهید

رپرتاژی از برگزاری مراسم های گرامیداشت اول ماه روز جهانی کارگر در کردستان

 vaisiاسماعیل ویسی:  بزرگداشت روزهای اول ماه مه روز جهانی کارگر، 8 مارس روز جهانی زن، فستیوالهای دفاع از حقوق کودکان، روز جهانی لغو خشونت علیه زنان و برگزاری اعتراضات علیه اعدام ، دفاع از برابری زن و مرد در سطح علنی و در ابعاد اجتماعی ، در کردستان می توان تاکید کرد که به ستنی اجتماعی مبدل شده است. ، سازماندهندگان و شخصیتهای حقیقی و حقوقی این عرصه ها، انسانهای اجتماعی با هویت واقعی خود می باشند. برای نهادهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی حکومت اسلامی کاملا شناخته شده، هستند. سال ها ست که نیروهای سرکوبگر فعالین این عرصه ها را بشیوه های متفاوت » دستگیر، بازداشت و تحمیل زندان های طولانی مدت به آنها » برایش ممکن نشده است آنان را راهی که برگزیده اند، منصرف کند. و … همچنان بر اهداف خود و گرامیداشت چنین روز هائی برای ابراز اعتراض اجتماعی به وضعیت ناخواسته ای که از لحاظ » سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی » بر اکثریت مردم زحمتکش در جامعه، از طرف حکومت اسلامی تحمیل شده است و طرح مطالبات انسانی- اجتماعی شان در تقابل با سرکوبگران اسلامی عملا پافشاری کرده اند. این تقابل و کشمکش واقعی و عینی و غیر قابل انکار است. به خواندن ادامه دهید

پژواک اول ماه مه در جامعه ایران وسیع بود

 21brokz اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: تلاشهای تشکلها و فعالین کارگری برای برگزاری مراسم اول ماه مه از یک سو و توسل به سرکوب از سوی رژیم جمهوری اسلامی برای ممانعت از آن از سوی دیگر، انعکاس قابل توجهی در میان توده کارگران و جامعه ایران یافت. اگر چه رژیم با سرکوبگری توانست از شرکت توده های کارگر در اول ماه مه جلوگیری کند، اما پژواک اول مه در ایران وسیع و قابل توجه بوده است. طنین برخورد نیروی کارگران و رژیم جمهوری اسلامی، میان کار و سرمایه در جامعه شنیده شد. به خواندن ادامه دهید

روز جهانی کارگر امسال متفاوت بود

737d6eb01460e65d80ac6199ee357d18 نسان نودینیان

روز جهانی کارگر امسال متفاوت بود. تفاوت یازده اردیبهشت امسال با سالهای قبل برجسته تر است. این برجستگی تنها در شکل میلیتانت تظاهرات روز کارگر در سنندج نبود. تفاوت امسال با سالهای قبل، از موقعیت اجتماعی ـ اعتراضی کارگران در مقابله با دولت و کارفرما رقم زده شده است. اکثریت فریب به اتفاق مردم در شهرهای ایران میدانستند که کارگران امسال با موقعیت متفاوتی به استقبال روز کارگر میروند. این تفاوتها برآمده از صدها اعتراض و تحصن و راه پیمایی توسط کارگران در چهارگوشه ایران و مراکز کار و تولید، بود. به خواندن ادامه دهید

روز جهانی کارگر صدها نفر از کارگران اهواز راهپیمائی کردند!

 21brokzکارگر کمونیست310»

 طبق گزارشی که به حزب کمونیست کارگری رسیده است٬‌ صدها نفر از کارگران اهواز در روز جهانی کارگر دست به راهپیمائی زدند. طبق این گزارش کارگران ابتدا در مقابل استانداری جمع شدند و سپس بطرف خیابان نادری حرکت کردند. در این حرکت کارگران لوله سازی نفت٬ لوله سازی خوزستان و تعدادی از بازنشسته ها و همینطور تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه که تعدادشان به ۷۰۰ نفر میرسید حضور داشتند. نیروهای انتظامی جلو حرکت کارگران را سد کرده و به بهانه اینکه دولت مجوز راهپیمائی به شما نداده است جلو حرکت کارگران را گرفتند و کارگران بتدریج متفرق شدند. به خواندن ادامه دهید

روز جهانی کارگر مبارک باد

7tape سندیکای کارگران هفت تپه: امروز در حالی سال جدید کارگریمان را سپری می کنیم که دشواریها ومصائب طبقه کارگر پایانی ندارد.دستمزد پایینتر از خط فقریکی از اولین مصیبتهای کهنه وهمیشگی، این طبقه بزرگ بشمار می رود.این در حالیست که در اولین سخنرانی رئیس جمهور پس از پیروزی در انتخابات،ایشان تاکید نمودند که حقوق کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم ،افزایش یابد. اما دردا که همیشه فاصله حرف تا عمل چه بسیار بوده است. زیرا بنا بر آمار دولتی که نرخ تورم در حدود35 درصد اعلام شده بود،دستمزد کارگران تنها 25درصد افزایش یافت. به خواندن ادامه دهید

روز کارگر

21brokz مسعود حسینی:
لباس­ها­یش راکاملپوشیدهبودوهمین­طورکهصبحانهمی­خوردتیترهایروزنامه­ی امروز _یازدهم اردیبهشت_رانگاهمی­انداخت… «براثرانفجاریکبمبدر … 300 نفرکشتهوزخمیشدند» کمینگرانبهنظرمی­رسید،ماشین­اشتعمیرگاهبودواز صبحِ زود همبهشدتباران می­بارید… «برخوردِ شدید پلیس با کارگران اعتصابیِ….» آرنج­اشبهلبه­یمیزبرخوردکردواستکانچاییرویپیراهن­اشریخت… «تورم 35 درصدی در راه است» به خواندن ادامه دهید

نظام سرمايه‌داري و امپرياليسم, به مناسبت روزجها ني كارگر1393

alirezasaghafiعليرضاثقفي

براي شناخت وضعيت كنوني نظام سرمايه‌داري و راه‌هاي مقابله با آن و يا به طور مشخص كشف و بررسي راه‌هاي دگرگوني اين نظام سودمحور مطالب تحقيقي و تحليلي عميقي لازم است. اين نوشته در حد خودش تلاش مي‌كند تا ابعاد مختلف اين بحث را در اين دوره از نظام سرمايه‌داري روشن كند. تا بتواند نيروهاي چپ و كارگري را از ترفند‌هاي جديد اين نظام براي بقاء و دوام خود آگاه گرداند. در مقاله‌ی «جنگ‌هاي هفتاد ساله» كه به مناسبت جنگ در سوريه نوشته شده بود، ترفندهاي نظام سرمايه‌داري براي فرار از بن‌بست‌هاي اين نظام را، به خصوص در هفتاد سال گذشته در منطقه خاورميانه، توضيح دادم كه خواننده را به مرور دوباره آن دعوت مي‌كنم. در اين جا لازم مي‌بينم كه قبل از ورود به بحث اصلي، اين مطلب روشن شود كه تفاوت بين امپرياليسم و سرمايه‌داري چيست؟ به خواندن ادامه دهید

گزارشی از رژه اول ماه مه در استهکلم

hezbتشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – واحد استهکلم:

روز پنج‌شنبه اول ماه مه در شهر استهکلم هم همانند بسیاری دیگراز نقاط دنیا هم‌گام و هم‌صدا با کارگران جهان رژه اول ماه مه برگزار شد. هزاران نفر از کارگران و مردم آزادیخواه، احزاب و سازمان‌های چپ از کشورهای مختلف در آن شرکت داشتند و صف طبقاتی خود را در مقابل بورژوازی به نمایش گذاشتند. به خواندن ادامه دهید

لە ئایاردا هیوای گەرانەوەی مارکس ئومیدبەخشە !

کۆمیتەی فنلاندی حزبی کۆمۆنیستی کریکاری کوردستان:

ئەم سالیش یەکی ئایار ڕۆژی هاوپشتی چینایەتی چینی کریکار لەسەراسەری جیهاندا بەرزراگیرا؛ ئەمرۆژە بەهەمان شیوە دەیان حزب وڕێکخراو نقابەی کریکاری لە شاری هیلسنیکدا مارشیکی شکۆمەندیان بەبەشداری هەزاران کەس بەرپاکرد؛ کەتیدا ڕیزێکی فراوان لەهەلسوراوانی کریکاری وکۆمۆنیستی چالاکانە بەشداریان کرد. هاوکات ئەمسالیش تەشکیلاتی حزبی کۆمۆنیستی کریکاری کوردستانیش لەم ڕێپێوانەدا چالاکانە بەشداریانکردو لەگەل بلاوکردنەوەی ڕاگەیاندنی حزبدا بە زمانی ئینگلزی، ژمارەیەکی بەرچاو وێنەو پلاکارت وشیعاری چینایەتی بەرزکردەوە. به خواندن ادامه دهید

گرامی باد روز انقلابی بین المللی کارگر

1may جنبش زنان تحت ستم افغانستان – فرياد:

 خواست ما است سرنگونی نظام و نابودی ستمگر

اول ماه مي، روز پر شكوه انقلابي بين المللي كارگران است. روز همبستگي زنان و مردان كارگر و تحت ستم و تمامي زحمتكشان و ستمديدگان جهان مي باشد. اين روز را گرامي ميداريم. و با گراميداشت از اين روز به هويت تاريخي مبارزاتي طبقه خود قوام بيشتري مي بخشيم. ماهيت ضد انساني و ويرانگري اين نظام ستم و استثمار را آشكارتر ميسازيم. در مقابل غول هاي تبليغاتي سرمايه داري كه ميكوشند اول ماه مي، روز انقلابي بين المللي كارگران را از ماهيت انقلابي و سرنگوني خواه آن تهي سازند با قوت مي ايستيم و اجازه نمي دهيم كه تبليغات زهرآگين شان به هويت تاريخي مبارزاتي طبقه ما صدمه اي برساند. به خواندن ادامه دهید

تظاهرات نیروهای ضد سرمایه داری در مونترال به مناسبت اول ماه مه پیش از آغاز توسط پلیس غیر قانونی اعلام شد و بیش از 140 نفر دستگیر گردیدند

8 تهیه و تنظیم: جابر کلیبی- پروانه قاسمی:   به روال هر سال در مونترال، امسال نیز 2 تظاهرات به مناسبت اول ماه مه برگزار شد : از یک سو تظاهرات نیروهای ضد سرمایه داری که بلافاصله و حتا پیش از آغاز توسط پلیس به بهانه اعلام نکردن مسیر حرکت، غیر قانونی اعلام شد و از دیگر سو تظاهرات سندیکاهای رسمی کارگری که با آرامش در مقابل دفتر نخست وزیر کبک جریان یافت. به خواندن ادامه دهید

گزارشی از برپایی رژه اول مه 2014 در روتردام – هلند

hezb   تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – هلند:   روز پنج‌شنبه اول ماه مه هم‌گام و هم‌صدا با کارگران جهان شهر روتردام نیز شاهد رژه باشکوه اول ماه مه بود. این تظاهرات که به فراخوان کمیته برگزاری اول مه روتردام از جمله تشکیلات هلندِ حزب کمونیست ایران برگزار گردید، صدها نفر از کارگران و مردم آزادیخواه، احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست از کشورهای مختلف در آن شرکت داشتند و صف طبقاتی خود را در مقابل سرمایه داری به نمایش گذاشتند.

به خواندن ادامه دهید

گزارشی از برپایی رژه اول مه 2014 در روتردام – هلند

21brokzتشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – هلند
روز پنج‌شنبه اول ماه مه هم‌گام و هم‌صدا با کارگران جهان شهر روتردام نیز شاهد رژه باشکوه اول ماه مه بود. این تظاهرات که به فراخوان کمیته برگزاری اول مه روتردام از جمله تشکیلات هلندِ حزب کمونیست ایران برگزار گردید، صدها نفر از کارگران و مردم آزادیخواه، احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست از کشورهای مختلف در آن شرکت داشتند و صف طبقاتی خود را در مقابل سرمایه داری به نمایش گذاشتند. به خواندن ادامه دهید

حسن روحانی اول ماه مه و آزادی تشکل برای کارگران

a-golchini اسد گلچینی: حسن روحانی رئیس جمهور از چه کسی آزادی تشکل برای کارگران را طلب میکند در حالی که کارگران شرکت واحد و فعالین کارگری جمع شده در مقابل وزارت کار و تجمع های خیابانی دستگیر شدند و دیگر فعالین کارگری نیمه های شب از خانه هایشان به وسیله نیروهای اطلاعاتی به بازداشت گاه ها برده شدند؟ به خواندن ادامه دهید

شاپور احسانی راد و پروین محمدی ودیگر دستگیرشدگان تجمع امروز در مقابل وزارت کار آزاد شدند

e_a_kاتحادیه آزاد کارگران ایران: اپور طبق گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پروین محمدی و شاپور احسانی راد از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران و عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ساعت دوازده امشب آزاد شدند.لازم به ذکر است که تمامی بازداشت شدگان امروز که در مقابل وزارت کار دستگیر شده بودند نیز امشب آزاد شدند. به خواندن ادامه دهید

تظاهرات هزاران نفر درفرانسه به مناسبت اول ماه مه علیه سیاست های ریاضت اقتصادی

mekanikدولت وبرای افزایش دستمزد،بهبودشرایط کاری وتامین اجتماعی واقعی! اخباروگزارشات کارگری -1مه:به گزارش اول ماه مه سندیکای ث.ژ.ت،210هزارنفردرپی فراخوان 3سندیکای ث.ژ.ت،سولیدر،اف.اس.یووهمراهی اف.اودر296تظاهرات درسراسرفرانسه شرکت کردندواعتراض وخشمشان را به سیاست های اقتصادی رئیس جمهوراولاند ونخست وزیر جدیدش مانوئل والس به نمایش گذاشتند. به خواندن ادامه دهید

به‌دست yakyati فرستاده‌شده در فرانسه

مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر در منطقه مریوان

thumb306zسایت پیام: طبق گزارش رسیده، روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه جمعی از کارگران و فعالین کارگری در اول ماه روز جهانی کارگر را در مریوان گرامی داشتند. گزارش رسیده حاکی است که جمعی از فعالین کارگری شهر مریوان اقدام به برپایی و یادبود این روز خجسته در داخل شهر در قبل از ظهر پنجشنبه نمودند. به خواندن ادامه دهید

به‌دست yakyati فرستاده‌شده در Uncategorized

سه نفر از فعالین کارگری سنندج بعد از راهپیمایی اول مه دستگیر شدند

a65a65fd2a44984c774beffc86bb55d8 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

بر اساس خبری که به کمیته کردستان رسیده است بعد از راهپیمایی روز جهانی کارگر در شهر سنندج سه نفر از فعالین کارگری توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. اسامی دستگیر شدگان عبارتند از:
١. کورش بخشنده ٢. منصور محمدی ٣. آرام به خواندن ادامه دهید

برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر در سنندج

vvvvv اتحادیه آزاد کارگران ایران
طبق گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز یازدهم اردیبهشت ماه راس ساعت 19 کارگران و فعالین کارگری با راهپیمایی در طول خیابان گلشن این شهر، مراسم روز جهانی کارگر را گرامی داشتند. در این مراسم حاضرین با برافراشتن پلاکارد و سر دادن شعارهایی از قبیل «نان، مسکن، آزادی» و «کارگر زندانی آزاد باید گردد» و…. مسیر خیابان گلشن را از جلوی دبستان استقلال به سمت چهارراه گلشن راهپیمایی کردند. به خواندن ادامه دهید

kanoonmodafean کانون مدافعان حقوق کارگر
بیش از بیست تن از از اعضای سندیکای رانندگان شرکت واحد در ظهر 11 اردیبهشت در پایانه ی آزادی دستگیر شدند. اسامی تعدادی از دستگیرشدگان به شرح زیر است:
1- ابراهیم مددی
2- علی اکبر نظری
3- حسن سعیدی
4- وحید فریدونی
5- مرتضی کمساری
6- محسن حسین تبار
7- ناصر محرم زاده به خواندن ادامه دهید

اطلاعيه شماره ١ و ٢

etlaye حزب کمونیست کارگری ایران

-حکومت نظامی در نقاطی از تهران و اصفهان! 

-جمهوری اسلامی به تجمع اول مه کارگران شرکت واحد تهران حمله کرد

حکومت نظامی در نقاطی از تهران و اصفهان!
حمله به تجمع اول مه در مقابل وزارت کار و دستگیری فعالین کارگری در تهران! به خواندن ادامه دهید

sendika_wahed سندیکای کارگران شرکت واحد
با گرامی داشت خاطره تابناک کارگران جان باخته جنبش کارگری شهر شیکاگو که در بزرگداشت آنها اول ماه مه به روز جهانی کارگر نام گذاری و در تاریخ عدالت خواهی جاودانه شد. ما این روز گرامی را به همه کارگران و زحمت کشان و کوشندگان راه عدالت و رهایی انسان از چنگال استثمار صمیمانه شادباش می گوییم . بنا بر سنت های مبارزاتی افزون بر صد سال سازمانهای سندیکایی و دیگر مجامع و تشکل های کارگری جهان مبارزات و اعتراضات عدالت خواهانه مداوم خود را در اول ماه مه به اوج رسانده و فریاد حق طلبانه خود را به گوش جهانیان و دولت های سرمایه سالار می رسانند . به خواندن ادامه دهید

دستیگری اعضای سندیکای شرکت واحد‎

sendika_wahed خبر 

در پی دستگیری جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از اعضای اتحادیه ی آزاد، ظهر روز 5 شنبه یازدهم اردیبهشت 1393 نیز در پایانه ی آزادی ، آقایان مددی، سعیدی، وحیدی و نعمتی از اعضای سندیکای رانندگان شرکت واحد دستگیر شدند.

به‌دست yakyati فرستاده‌شده در خبر

نیروهای امنیتی مانع برگزاری وگردهمائی کارگران در محل اداره کارشدند

e_a_kاتحادیه آزاد کارگران ایران:

پیرو درخواست هماهنگ کنندگان طومار 40هزارنفری کارگران وحمایت وفراخوان اتحادیه آزادکارگران ایران برای تجمع وگرامیداشت روزجهانی کارگر درمحل اداره کار، پیش از ساعت 10 اعلام شده واز اولین ساعت صبح ، ساختمان اداره کار وتمامی محله های منتهی به آن توسط نیروهای امنیتی قرق شده وتحت کنترل شدید قرار داشت. بنا به گزارش های رسیده به سایت اتحادیه حضور مامورین وپلیس همراه با تعداد بسیار زیادی لباس شخصی ، نظر هر رهگذری را بخودجلب میکرد.این تعدادچشمگیرنیروهای پلیس وامنیتی ، مانع حتی توقف لحظه ای هرعابری میشدند. به خواندن ادامه دهید

سمفونی ١ می

1mayهه ساره ابراهیمی:

تاریخ جنبش طبقاتی از بدو تولد خود دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده است و در پروسه ی تاریخی و در گذر زمان هر یک از طبقات پایین دست برای بهبود وضع موجود دست به شورش زنده اند تا شرایط نامناسب معیشتی خود را بهبود بخشند و همین شورش های پی در پی از دوران برده داری تا به حال که سرمایه داری یا همان کاپیتالیزم است ادامه داشته و ادامه دارد . این یک روند طبیعی و کاملا دیالکتیکی است که طبیعت و انسانها به چنین وجه مشخصه ای که در مقابلشان قرار گرفته پاسخگو باشند. و اما بشر در این میان چه وجه تمایزی می توانست در میان سایر موجودات داشته باشد، آیا همان قدر که انسان ها برای رفع نیاز روزانه ی خود نیاز به خوراک داشتند و رفع حاجت می کردند حیوانات هم، چنین خصیصه ای نداشتند؟ به خواندن ادامه دهید

737d6eb01460e65d80ac6199ee357d18 نسان نودینیان

  ١١اریبهشت، روز کارگر روزی آشنا است. این روز روز اکثریت کارکنان جامعه است. روز کارگر، معلم، کارگر بیکار، زنان، پرستاران، محصل و دانشجو و روز هزاران خانواده کارگری است. این روز در واقع روز جشن بین المللی کارگران در سراسر دنیا است. هم سرنوشتی طبقاتی در این روز با برپایی جشن و سرور و تبریک امری طبیعی است. در بسیاری از کشورها بشکل سنتی روز اول مه با موزیکهایی محلی در هر محله ای مردم این روز را شروع میکنند. در بسیاری از کشورها کارخانه و اداره و مغازه ها و مدارس و دانشگاه ها تعطیل هستند. به خواندن ادامه دهید

21brokzاسماعیل هوشیار

ای کارگران عزیز دنیا، در روز اول ماه می 2014 حرفی خاص یا جدید نداریم . حقوقها و اوضاع کارگران فرقی نمیکند . به خیابان میرویم و مقداری شعار میدهیم تا دلمان خُنگ شود و دوباره میرویم سرکار… درروز اول ماه می اتفاقات دیگری لیکن افتاد . حسین موسوی رفت بیمارستان و نوستالژی رهبری جنبش سبز در دنیای مجازی شعله کشید . شیرین عبادی برای تحریم زندانبانان فراخوان داد و برای بقای کل حکومت اسلامی دعا کرد . کریم قصیم نامه ای نوشت و از سر خیرخواهی و اصلاح طلبی وارد شد و این همان نقطه جهان افروز است . تا مدتها رمز آن نامه نگاری های اصلاح طلبان حکومت اسلامی به خامنه ای را نمیفهمیدم ولی حالا روشن است . نمیفهمیدم ، چون حکومتی که اصلا چنین روشهایی را قبول نمیکند و محل سگ به هیچکس در خارج از خط تعریف و تمجید وخایه مالی سیاسی نمیگذارد…چطور با نامه نگاری قرار است اصلاح شود ؟ به خواندن ادامه دهید

kanoonmodafeanکانون مدافعان حقوق کارگر

کانون مدافعان حقوق کارگر: درچند سال گذشته سعی کرده ایم تا با بررسی جنبش‌های کارگری جهانی و انتقال آن به جنبش کارگری ایران، و به موازات درس‌گیری از این مبارزات نشان دهیم که هر چند شاید این مبارزات در جای دیگری از این جهان اتفاق افتاده باشد ولی می‌توان تشابهات زیادی میان وضعیت آنان و جنبش کارگری ایران مشاهده کرد. ریشه‌‌ی این تشابهات در اساس مبارزه‌‌ی طبقاتی نهفته است که در سراسر جهان علیه سرمایه‌داری در جریان است. به خواندن ادامه دهید

زندانیان سالن 12 مراسمی به جهت گرامی داشت روز جهانی کارگر برگزار خواهند کرد

b410bc32a7921a31f6a79ca8d0655ddcکمیته حمایت از شاهرخ زمانی

اخبار زندانها را جدی بگیریم!!!
قرار است فردا 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر در سالن 12 بند 4 زندان گوهر دشت مراسم روز جهانی کارگر توسط زندانیان سیاسی برگزار شود دراین برنامه که مجری آن رسول بداقی خواهد بود دو مقاله ، دو قطعه شعر ، یک سرود و یک سخنرانی و خاطراتی از مبارزات کارگری و انقلابی در رابطه با روز جهانی کارگر و مبارزات کارگری خوانده خواهند شد همچنین قرار است سرود انترناسیونال به صورت گروهی خوانده شود و سپس پذیرای به عمل خواهد آمد. مقاله ها یکی توسط شاهرخ زمانی و دیگر توسط ناصح یوسفی خوانده خواهند شد و یک قطعه شعر با نام «فریاد کن کارگر» توسط رسول بداقی و شعر دیگر با نام «پدر من یک کارگر بود » توسط خالد حردانی دکلمه خواهند شد ، همچنین حشمت اله طبر زدی سخنرانی خواهد کرد ، خاطراتی توسط حمید برهانی، پیروز منصوری ، محمد امیر خیزی ، صالح کهندل و … گفته خواهد شد و سرود ها نیز به صورت گروهی اجرا خواهند گشت. در پایان شیرینی و شکلات بین زندانیان و برخی از ماموران توزیع خواهد شد . به خواندن ادامه دهید